7 DAYS

RETURN | REFUND | EXCHANGE

คืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน

30 DAYS

RETURN | REFUND | EXCHANGE

คืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 30 วัน

บริษัทฯ ยินดีให้การรับประกันความพึงพอใจสำหรับท่านลูกค้าและสมาชิกทุกท่าน ถ้าท่านไม่พึงพอใจในสินค้าหรือบริการของเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถส่งคืนสินค้าที่ท่านได้รับในสภาพดีและยังไม่เปิดกล่องกลับมายังบริษัทฯ ได้ ภายในระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อรับเงินคืนเท่ากับจำนวนสินค้าที่ส่งคืนในสภาพดีและยังไม่เปิดกล่อง หรือท่านจะเลือกเปลี่ยนชนิดของสินค้าก็ได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-ถ้าท่านต้องการส่งคืนสินค้าเพื่อขอรับเงินค่าสินค้าคืน (Return for a Refund) หรือต้องการส่งคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า (Product Exchange) ท่านต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา บริษัทฯ จะนับจำนวนวันโดยดูจากวันที่ในเอกสารไปรษณีย์ส่งสินค้าคืนของท่าน ประกอบกับวันที่ที่ท่านได้รับสินค้าจากบริษัทขนส่งของเราเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ในกรณีที่ท่านจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ เกินกำหนด 7 วัน บริษัทฯ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถทำการคืนเงินให้ท่านได้ และอาจต้องส่งสินค้าดังกล่าวกลับคืนไปยังท่านโดยท่านยังต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทิ่เกิดขึ้นจากการส่งคืนสินค้าในครั้งนี้ให้บริษัทฯ อีกด้วย

-ในกรณีที่ท่านส่งคืนสินค้าเพื่อขอรับเงินค่าสินค้าคืนภายในระยะเวลา 7 วันที่กำหนด (Return for a Refund) ท่านจะได้รับเงินคืนเท่ากับจำนวนสินค้าในสภาพดีและยังไม่เปิดกล่องเท่านั้น

-หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าส่งคืนและตรวจสอบสภาพสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งอาจต้องใช้เวลาดำเนินการบ้าง บริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) บริษัทฯ จะคืนเงินให้ท่านด้วยวิธีการคืนเงินเข้าบัตรเครดิตของท่านหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านแจ้งมา

-ในกรณีที่ท่านส่งคืนสินค้าเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 7 วันที่กำหนด (Product Exchange) ด้วยเหตุผลต่างๆ อาทิ สินค้าที่ท่านได้รับชำรุด ไม่ครบถ้วน รุ่นสินค้าหรือค่าสายตาไม่ถูกต้องตามออเดอร์ ท่านสามารถส่งสินค้าดังกล่าวคืนให้กับบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนชนิดสินค้าได้ โดยสินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีและยังไม่เปิดกล่องเท่านั้น และขอให้ท่านเขียนระบุมากับสินค้าที่ส่งคืนด้วยว่า เหตุผลในการขอเปลี่ยนสินค้าคืออะไร และท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าใหม่เป็นสินค้ารุ่นใด บริษัทฯ จะคำนวณมูลค่าของสินค้าที่ท่านส่งคืนมา (โดยใช้ราคาเฉลี่ยสินค้าที่นับรวมกล่องของแถมฟรีหรือโปรโมชั่นอื่นด้วย) เพื่อนำไปเป็นเครดิตหักออกจากยอดออเดอร์ของสินค้ารุ่นใหม่ที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยน ในกรณีที่ยอดออเดอร์ของสินค้ารุ่นที่เปลี่ยนมีค่าสูงกว่ามูลค่าเครดิตในบัญชีของท่าน ท่านต้องชำระเงินส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ จึงจะสามารถจัดส่งสินค้าใหม่ให้ท่านได้ แต่ในกรณีที่ยอดออเดอร์ของสินค้ารุ่นที่เปลี่ยนมีค่าต่ำกว่ามูลค่าเครดิตในบัญชีของท่าน บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างนี้ให้ท่านได้ และท่านไม่สามารถเก็บเครดิตส่วนต่างนี้ไปใช้ในครั้งต่อไปได้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านโปรดเลือกสั่งออเดอร์ใหม่ที่มีราคาสูงกว่ายอดเงินเครดิตจากการส่งคืนสินค้า แล้วทำการชำระเงินส่วนเพิ่ม ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด

-ท่านลูกค้าและสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์ให้บริษัทฯ เอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้าในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนชนิดของสินค้าด้วย อย่างไรก็ดี ในบางกรณีที่บริษัทฯ เป็นฝ่ายผิด เช่น บริษัทฯ ส่งสินค้าผิดรุ่นหรือค่าสายตาผิดให้ลูกค้า หรือสินค้าได้รับความเสียหายหรือชำรุดในระหว่างการจัดส่งสินค้าให้ท่าน บริษัทฯ ยินดีที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าให้ท่านด้วย

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ การคืนเงินในกรณีส่งคืนสินค้า และการเปลี่ยนชนิดสินค้า โดยไม่จำเป็นต้องขอคำยินยอม หรือรับทราบจากท่านลูกค้าและสมาชิกเป็นการล่วงหน้าก่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.