ร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัว Ocy วันนี้
พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ด้วยโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

* สมาชิกภาพมีอายุ 1 ปี

ร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัว Ocy วันนี้
พร้อมรับสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น
ด้วยโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก

* สมาชิกภาพมีอายุ 1 ปี

โครงการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น)
ชื่อโครงการ: Ocy Membership | สมาชิกโอซี
ระยะเวลา: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563
ผู้มีสิทธิสมัคร: ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย โดยทั่วไป
ระยะเวลา: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563
ผู้มีสิทธิสมัคร: ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย โดยทั่วไป
เงื่อนไข :
– ลูกค้าที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน ทั้งในเชิงกฏหมาย ศีลธรรมและจริยธธรม
– ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในโครงการฯ ของเรา
– ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ก่อน คือต้องซื้อคอนแทคเลนส์ ขนาดบรรจุกล่อง 30 เลนส์ อย่างน้อย 1 กล่อง ที่ราคาปกติคือ 840 บาทต่อกล่อง โดยมิได้ใช้สิทธิพิเศษหรือโปรโมชั่นใดๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดโครงการสมาชิกโอซีนี้อยู่ และไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกโอซีของบริษัทฯ
– เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อตามเงื่อนไขในข้างต้น ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปภาพหรือจดรหัสสินค้าที่ Barcode ข้างกล่องคอนแทคเลนส์ เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลรหัสดังกล่าวลงในใบสมัครสมาชิกโอซี
– หลังจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดซื้อในข้างต้นแล้ว ลูกค้าต้องเข้าไปลงทะเบียนและกรอกเอกสารใบสมัครเปิดบัญชีสมาชิกออนไลน์เพื่อยื่นใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกโอซีส่งให้บริษัทฯ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะใช้เวลาประมาณระยะเวลาหนึ่งในการพิจารณาใบสมัคร โดยในระหว่างนี้ ลูกค้าจะต้องผ่านการพิจารณาตอบรับจากบริษัทฯ ก่อนเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกในลำดับต่อไป
– สมาชิกภาพในโครงการส่งเสริมการขาย “สมาชิกโอซี” ของบริษัทฯ นี้ มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ตอบรับและแจ้งผลอนุมัติใบสมัครให้ลูกค้าได้รับทราบ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ตอบรับ หรือปฏิเสธ ใบคำขอที่ลูกค้าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย ชี้แจงเหตุผล หรือขอความยินยอมจากลูกค้าก่อน
– เนื่องด้วยอาจมีผู้ไม่หวังดีหรือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเข้ามาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ แล้วกระทำการที่ไม่เหมาะสม อันก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือเพื่อนสมาชิกท่านอื่น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสมาชิกภาพของบุคคลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการให้บุคคลผู้ไม่หวังดีหรือมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย ชี้แจงเหตุผล หรือขอคำยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นก่อน
– ลูกค้าที่เคยถูกปฏิเสธการสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเคยถูกยกเลิกสมาชิกภาพในอดีต ไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของบริษัทฯ ได้อีก
– ลูกค้าที่สมัครและได้รับการตอบรับเข้าเป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ (“สมาชิกโอซี”) จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าโดยทั่วไปได้รับ อาทิ การมีสิทธิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย ซื้อ 1 แถม 1 การซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาที่ถูกกว่าราคาจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลโดยทั่วไป การได้รับของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ หรือการได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสมาชิกต่างๆ
– สินค้าใดที่สมาชิกสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ หรือในโปรโมชั่นพิเศษ บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษเหล่านี้โดยไม่ต้องขอความยินยอมหรือแจ้งให้สมาชิกโดยทั่วไปได้รับทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า
– ห้ามสมาชิกนำสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ ได้ในราคาถูกพิเศษ ซึ่งสงวนไว้สำหรับสมาชิก ไปจัดจำหน่ายต่อให้แก่ผู้อื่น
– ห้ามสมาชิกให้บุคคลอื่นยืมใช้อัตลักษณ์ของตน เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น
– ห้ามสมาชิกกระทำการ เข้าร่วม ไม่หวังดี มีส่วนรู้เห็น ยุยง หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันหนึ่งอันใดที่เป็นการกล่าวร้าย สร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบ ปลุกปั่นหรือเผยแพร่ข่าวลือ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อสินค้า บริการ ภาพพจน์ของบริษัท การประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนมีผลกระทบต่อสมาชิกท่านอื่นๆ
– ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนต่อกฏหมายบ้านเมือง ศีลธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงามในสังคม
– สมาชิกที่ใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกในโครงการฯ ของบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ เข้าใจผิด จนทำให้ได้ตอบรับเป็นสมาชิกของบริษัทฯ จะถูกเพิกถอนสมาชิกภาพโดยทันทีหากบริษัทฯ ตรวจพบในภายหลังในเรื่องดังกล่าวนี้ และบริษัทฯ อาจเรียกร้องความเสียหายหรือทวงคืนผลประโยชน์อีกด้วย
– สมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามที่กล่าวมาในข้างต้น และขัดต่อระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยสมาชิก อาจถูกเพิกถอนความเป็นสมาชิกได้ทันที โดยบริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย ชี้แจงเหตุผล ขอคำยินยอม หรือแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้าก่อน
– สมาชิกที่สมาชิกภาพถูกเพิกถอนอันเนื่องด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่กล่าวถึงในข้างต้น
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์นี้แก่สมาชิกบางท่านโดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย ชี้แจงเหตุผล หรือขอความยินยอมก่อน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือยกเลิกโครงการส่งเสริมการขายในข้างต้นนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบ คำยินยอม หรือรับทราบจากท่านลูกค้าและสมาชิกเป็นการล่วงหน้าก่อน

โครงการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น)
ชื่อโครงการ: Members Only Buy 1 Get 1 Free | ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก
ระยะเวลา: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันสิ้นสุดอายุของสมาชิกภาพแต่ละราย
ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์: สมาชิกของบริษัทฯ ที่สมาชิกภาพยังไม่หมดอายุ
สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ : คอนแทคเลนส์รายวัน ขนาดบรรจุกล่อง 30 ชิ้น และ 2 ชิ้น
เงื่อนไข :
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิประโยชน์นี้ไว้สำหรับสมาชิกที่ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในขณะที่สมาชิกภาพยังไม่หมดอายุเท่านั้น
– เมื่อสมาชิกของบริษัทฯ ซื้อสินค้าประเภทคอนแทคเลนส์รายวัน รุ่น ชนิด และขนาดใดก็ตามในราคาปกติ ในทุกๆ 1 ชิ้น จากบริษัทฯ ทางออนไลน์หรือโดยตรง หรือจากตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ สมาชิกจะได้รับสินค้ารุ่น ชนิด และขนาดเดียวกันเป็นของแถมอีกจำนวน 1 กล่องฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
– สมาชิก 1 ท่านมีสิทธิซื้อสินค้าจากบริษัทฯ หรือจากตัวแทนผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ภายในโปรโมชั่นนี้ โดยจะได้รับสินค้าของแถมฟรีนี้รวมแล้วเป็นจำนวนสูงสุดไม่เกิน 12 กล่องขนาด 30 เลนส์ หรือคอนแทคเลนส์จำนวน 360 ชิ้น ต่อสมาชิก ตลอดอายุของสมาชิกภาพ
– บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่อาจจะไม่อนุญาตให้สมาชิกเลือกเปลี่ยนค่าสายตาของเลนส์ในกล่องของแถมได้ตามต้องการ
– การคำนวณยอดซื้อรวมของออเดอร์เพื่อใช้กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนั้น จะถือว่าสินค้าของแถมฟรีมีราคาเท่ากับศูนย์
– สินค้าที่สมาชิกซื้อภายในโปรโมชั่น “ซื้อ 1 แถม 1 ฟรี ตลอดอายุสมาชิก” นี้ ไม่สามารถส่งคืน (No Return) แลกเปลี่ยน (No Exchange) และขอเงินคืน (No Refund) ได้
– ห้ามสมาชิกนำสินค้าที่ได้รับแถมฟรีในโปรโมชั่นนี้ไปจำหน่ายต่อ
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์นี้แก่สมาชิกบางท่านโดยไม่จำเป็นต้องอธิบาย ชี้แจงเหตุผลหรือขอความยินยอมก่อน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดหรือยกเลิกโครงการส่งเสริมการขายในข้างต้นนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบ คำยินยอม หรือรับทราบจากท่านลูกค้าและสมาชิกเป็นการล่วงหน้าก่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.